...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kurz pro získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzděláníZákladní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

se sídlem: Čs. armády 179/17, Město, 571 01 Moravská Třebová

 

Kurz pro získání základního vzdělání

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 12 a 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje naše základní škola zájemcům možnost dokončit si základní vzdělání.

Cíl kurzu:

Hlavním cílem tohoto kurzu je dát příležitost těm, kteří základní vzdělání dosud nezískali       a tato skutečnost je pro ně limitujícím faktorem.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro mladistvé i dospělé, kteří ukončili povinnou školní docházku (absolvovali 9 let povinné školní docházky) v nižším než devátém ročníku a nezískali základní vzdělání.

Podmínky pro přijetí:

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky. V případě většího počtu uchazečů bude jediným kritériem datum a hodina doručení. O přijetí žáka do kurzu rozhoduje ředitelka školy.

Kurz je zřizován pro maximální počet 24 žáků, minimální počet pro otevření kurzu je minimálně 6 uchazečů.

Žák, přijatý ke vzdělávání v tomto kurzu, není žákem školy.

Podmínkou přijetí je odevzdání vyplněné přihlášky, doložení vysvědčení z posledního úspěšně absolvovaného ročníku a prokázání totožnosti uchazeče.

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu je učivo 9. ročníku základní školy a opakování učiva nižších ročníků druhého stupně základní školy v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky.

Organizace kurzu:

Kurz je bezplatný.

Kurz je organizován jako dálkové studium v rozsahu v období leden – červen. Konzultace pro jednotlivé předměty budou stanoveny rozvrhem, uskuteční se v odpoledních hodinách v délce 4 vyučovacích hodin na jednu konzultaci.

Přihlášky do kurzu se podávají do 22. 1. 2021. Žádost podává zájemce osobně v kanceláři školy.

Celková délka kurzu je 5 měsíců v období únor – červen.

Kurz je organizován distanční formou vzdělávání, tj. kombinací samostudia a konzultací v jednotlivých předmětech. Při nepříznivé epidemiologické situaci budou konzultace probíhat distanční formou – kombinací samostudia a online výuky.

Na začátku kurzu jsou žáků zapůjčeny učebnice. Žák zároveň obdrží požadavky ze všech předepsaných předmětů a kontakty na jednotlivé vyučující.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu, tj. úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů, žák po odevzdání učebnic obdrží vysvědčení s doložkou o získání základního vzdělání.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je:

Účast na konzultacích (z 14 konzultačních dnů tolerujeme nejvýše 3 absence, po překročení této absence je účastník z kurzu vyloučen, právo účastnit se závěrečných testů mu zůstává). Konzultace pro jednotlivé předměty budou stanoveny rozvrhem. Průběžné odevzdávání uložených úkolů a prací

Úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek

V případě neúspěch u závěrečných zkoušek může účastník kurzu vykonat opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se:

do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl kurzista hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze dvou předmětů

nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl kurzista hodnocen stupněm nedostatečný z více než dvou předmětů

V případě, že kurzista neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „neprospěl“ a kurzista nemá nárok na další opravnou zkoušku.

K závěrečným zkouškám se může přihlásit i uchazeč, který se nepřihlásil do kurzu a neabsolvoval jej. Přihlášku k závěrečným zkouškám je nutné odevzdat do 31. 5. 2021.

Závěrečné zkoušky se konají formou testů z učiva 9. ročníku základní školy z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.

Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části.