...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídyPřípravná třída

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022děti.jpg

 Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Povinná předškolní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne od 15. 4. 2021.

Učitelkou v přípravné třídě je Mgr. Eva Izáková.

Cíle vzdělávání v přípravné třídě

Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

 

 

 

 

DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ: pepík.jpg

Děti se ráno scházejí do 8:00 hodin. Vyučování začíná společným přivítáním na koberci v kruhu. V prvním bloku výuky pracujeme stále na koberci, povídáme si o tématu týdne – z oblastí přírody, společnosti apod., nejméně jednou týdně si hrajeme s písmenky a slovy, získáváme také předpočetní dovednosti, blok vždy zakončujeme krátkým protáhnutím.

Přichází čas svačiny a čištění zoubků. Ve druhém bloku děti pracují v lavicích – plní úkoly v pracovních listech, modelují, kreslí, lepí… Poté následuje velká přestávka, to je čas na kamarády a hry.

Po velké přestávce chodíme na vycházky, hřiště nebo do tělocvičny. Po návratu ze sportovních aktivit ještě zpíváme, trénujeme oči, ruce, hrajeme stolní hry a uděláme si i čas na čtenou pohádku. Vyučování končí v 11:40 hodin.

Jednou týdně mají děti půlenou hodinu, kterou věnujeme především logopedii, nácviku problematických dovedností a didaktickým hrám. Vždy v úterý a ve čtvrtek mají děti domácí úkol, ve kterém si procvičují to, co se ve škole naučily.

Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Kde je přípravná třída umístěna?

Přípravná třída je umístěna samostatně v přízemí školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do prvního ročníku základní školy proběhne bez problémů.          

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 16,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,00 hodin.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní výdejně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme: 

-          telefonní čísla: 461 316 664, 737 914 789

-          email: zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

 

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179

 

 plakát zápis_PT.pdf

zadost_pt.pdf