Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žák > Hodnocení a klasifikace > 1. trida

Hodnoceni a klasifikace - souhrn 1. trida

 

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ        

 1. ROČNÍK

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve všech předmětech:

 • Řídí se pravidly pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků ustanovených platným školním řádem.
 • Obsah podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vždy koresponduje s povinnými výstupy ŠVP.
 • Délku absence, která bezprostředně předchází všem níže uvedeným způsobům získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání, je žák povinen oznámit buď písemně na začátek písemné práce, nebo ústně. Na tuto skutečnost je brán ohled po dobu shodnou s délkou nepřítomnosti, maximálně však 1 týden (výjimkou jsou dlouhodobé absence z vážných zdravotních či jiných důvodů, které jsou řešeny individuálně podle situace) – práce buď není klasifikována, nebo je zohledněna určitá její část. Po delší omluvené absenci (více než týden) je žákovi poskytnut čas na dopsání a doučení učiva, může využít individuální konzultace s učitelem.
 • Při neomluvené absenci není žák zohledněn.
 • Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání či jejich rozsah je adekvátně upraven:
 • všem žákům, kteří práci z objektivních důvodů nemohou splnit nebo u kterých by jejich momentální zdravotní či psychická indispozice měla negativní vliv na výsledek,
 • žákům v rámci přímé podpory, kteří vyžadují individuální přístup a individualizaci výuky,
 • žákům v rámci poskytování 1. stupně podpůrných opatření, u kterých je tato skutečnost podpořena v PLPP,
 • žákům se SVP, u kterých je tato skutečnost podpořena v Doporučení ŠPZ.
 • Minimální počet známek za pololetí je určen školním řádem.
 • Výsledná známka není jen aritmetickým průměrem jednotlivých známek, je přihlíženo i k přístupu žáka k předmětu, k jeho práci v hodinách, k plnění domácích úkolů, k aktivitě žáka, k pečlivosti plnění zadaných úkolů včetně vedení sešitů a závisí také na individuálním pokroku žáka.
 • Žák není z daného předmětu klasifikován při nedodržení podmínek klasifikace stanovených školním řádem (minimální počet známek za pololetí a absence v daném poletí vyšší než 50%), vyučující vždy přihlédne k důvodu absence a ke snaze žáka si chybějící známky doplnit, zohledněna bude dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci či zdravotních problémů.
 • O případném nehodnocení jsou zákonní zástupci informováni vždy písemnou formou, v rámci průběžného hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí školního roku sdělením v zápisníku školáka, v případě pololetní či závěrečné klasifikace pak úředním dopisem.
 • V 1. čtvrtletí školního roku jsou žáci hodnoceni převážně slovně a motivačně. Místo známek jsou využívány různé formy hodnocení (razítka, obrázky, nálepky, slovní pochvala, atd.). Postupně přecházíme na klasifikaci formou známek. Na konci 1. pololetí obdrží žáci vysvědčení, kde jsou hodnoceni za každý předmět známkou.

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 

Váhy známek podle programu Bakaláři na 1. stupni:

1) Známka váhy 10:

 • čtvrtletní práce: vypracovává se pouze ve pololetí v červnu.
 • písemná práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut)
 • skládá se ze dvou částí – diktát a jazykový rozbor (dvě známky)
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci
 • žák je vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva

 

2) Známka váhy 8:

 • písemná práce: v rozsahu 30 minut
 • žák je vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje látku příslušného tematického celku
 • diktát:
 • žák nemusí být informován předem
 • ústní zkoušení:
 • žák nemusí být informován předem
 • zahrnuje aktuálně probírané učivo – teorii
 • recitace, čtení s porozuměním, práce s textem:

 

3) Známka váhy 6:

 • doplňovací cvičení:
 • žák nemusí být informován předem
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva
 • čtení

 

4) Známka váhy 4:

 • opis, přepis textu:
 • žák nemusí být informován předem
 • práce na pracovních listech, doplňovačky na papíře:
 • žák nemusí být informován předem
 • týká se aktuálně probíraného učiva v rámci opakování a procvičování

 

5) Známka váhy 2:

 • práce v hodině:
 • je důležitou složkou hodnocení žáka, hodnotí se aktivita
 • většinou jde o hodnocení za jednu vyučovací hodinu
 • patří sem i práce ve dvojicích, skupinová práce
 • hodnotí se samostatnost, pečlivost, zodpovědnost a spolupráce

 

ANGLICKÝ JAZYK

Klasifikace v anglickém jazyce se řídí bodovým hodnocením:

 

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 

 1. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6
 • ústní forma zkoušení v rozsahu max. 10 min.
 • žák o ní nemusí být informován předem
 • zahrnuje aktuálně probírané učivo (slovíčka, čtení s porozuměním, překlad, gramatické jevy, případně v kombinaci s písemnou částí psanou na tabuli)

 

 1. PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2
 • důležitou složkou hodnocení žáka je práce v hodině, aktivita a vedení sešitů
 • známka za práci v hodině může být za splnění jednoho úkolu v rámci jedné vyučovací hodiny nebo také souhrnnou známkou za několik dílčích úkolů, které žák v průběhu 1 až 2 týdnů splnil (např. samostatná práce do sešitu, pracovního sešitu, pracovního listu, aktivita v hodině, práce ve dvojicích, skupinová práce)
 • u práce ve dvojicích či skupinové práci jsou klasifikovaní všichni žáci dané skupiny stejnou známkou a hodnotí se mimo jiné i spolupráce, samostatnost a zodpovědnost

 

 1. JINÉ FORMY PRÁCE – známka váhy 4
 • projekty či prezentace – skupinové nebo individuální, hodnotí se míra vloženého úsilí, invence, vizuální stránka a zohledňují se individuální schopnosti žáka

 

 1. DALTONSKÉ ÚKOLY – známka váhy 6
 • žáci plní daltonské úkoly v rámci jedné vyučovací hodiny, v rámci bloku dvou vyučovacích hodin nebo dlouhodobé daltonské úkoly v rámci předem daného období
 • tyto úkoly jsou plněny v souladu s principy daltonské výuky, hodnoceny známkou

Stupeň 1 (výborný)

Žák rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor.  Jeho mluvený projev je plynulejší (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje. Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Pečlivě plní zadané domácí úkoly, práce a dlouhodobé práce. Projevuje zájem o předmět.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb, dovede klást jednoduché otázky. Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby apod.). Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly se snaží vypracovávat pečlivě, nedopouští se v nich závažných chyb. Projevuje zájem o předmět.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví zřetelně a velmi pomalu). Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly většinou plní, i když se v nich dopouští závažných chyb.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností. V ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků má žák závažné mezery. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly obsahují větší množství závažných chyb, jsou neúplné nebo je často neplní.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žádná či velice malá znalost angličtiny. Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závažné mezery. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly často neplní nebo se v nich vyskytují závažné chyby a nedostatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

Klasifikace v matematice se řídí bodovým hodnocením:

 

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

Váhy známek podle programu Bakaláři na 1. stupni:

 • Známka váhy 10:

 

 • čtvrtletní práce: vypracovává se pouze ve pololetí v červnu.
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva

 

2) Známka váhy 8:

 • písemná práce: v rozsahu 30 minut
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje látku příslušného tematického celku
 • desetiminutovky :
 • žák o nich nemusí být informován předem
 • zahrnují látku aktuálně probíraného učiva

 

3) Známka váhy 6:

 • početní diktát:
 • žák o něm nemusí být informován předem

 

4) Známka váhy 4:

 • práce s pracovními listy, počítání v pracovním sešitě, počítání sloupečků na papíře:
 • žák o něm nemusí být informován předem

 

5) Známka váhy 2:

 • práce v hodině a další:
 • důležitou složkou hodnocení žáka je práce doma, v hodině a aktivita
 • známka za práci v hodině může být za splnění jednoho úkolu v rámci jedné vyučovací hodiny nebo také souhrnnou známkou za několik dílčích úkolů, které žák v průběhu 1 až 2 týdnů splnil (například: samostatná práce do sešitu, pracovního sešitu, pracovního listu, aktivita v hodině, práce ve dvojicích, skupinová práce)
 • u práce ve dvojicích či skupinové práci jsou klasifikováni všichni žáci dané skupiny stejnou známkou a hodnotí se mimo jiné i spolupráce, samostatnost a zodpovědnost

 

PRVOUKA

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

      1) Ústní zkoušení – váha známky 8

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet

      2) Písemné zkoušení – váha známky 8

 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní je aktuálně probírané učivo

 

      3) Práce v hodině – váha známky 4

 • práce s pracovními listy
 • zájem o nově probírané učivo

 

       4) Jiné formy práce:

 • vlastní aktivita - váha známky 2
 • domácí úkoly - váha známky 4

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Kritéria pro klasifikaci předmětu:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je ve výtvarných  činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní estetické předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Žák je při výtvarné práci vytrvalý, dodržuje daná pravidla, dokáže spolupracovat. Jeho projev je estetický, působivý a procítěný. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v dalších úkolech. Má aktivní zájem o umění a estetiku. Žák si účelně organizuje vlastní práci, pracoviště a výtvarné pomůcky udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je ve výtvarných  činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním projevu. Jeho výtvarný projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacího programu. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění a estetiku. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus. Žák si vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Pracoviště udržuje v pořádku, pomůcky obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Většinou uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je ve výtvarných  činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním projevu. Jeho výtvarný projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění a estetiku. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus. Svůj vztah k práci a k praktickým činnostem projevuje s menšími výkyvy. Vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně. Překážky ve výtvarné  práci překonává s častou pomocí učitele, výsledky výtvarné práce mají nedostatky. K údržbě pomůcek musí být podněcován, méně dbá o pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je ve výtvarných činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho výtvarných schopností a jeho výtvarného projevu je málo uspokojivý, úkoly řeší s častými chybami, vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o výtvarné činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus. Výtvarnou práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. Ve výtvarných činnostech se dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů výtvarné práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. V obsluze a údržbě výtvarných pomůcek se dopouští závažných nedostatků a méně dbá o pořádek na pracovišti. Na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dbá pouze kolísavě.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je ve výtvarných činnostech pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, jeho výtvarný projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené výtvarné vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o výtvarnou práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedostatky a překážky ve výtvarné práci překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele. Nedbá na pořádek na pracovišti, v péči o výtvarné pomůcky se dopouští závažných nedostatků. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci.

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 Známka váhy 6 – hotová výtvarná práce.

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Klasifikace v pracovních činnostech se řídí kritérii pro klasifikaci předmětů výchovného zaměření uvedených ve školním řádu:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v pracovních  činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Žák je při pracovní činnosti vytrvalý, dodržuje daná pravidla, dokáže spolupracovat. Jeho projev je estetický, působivý a procítěný. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v dalších úkolech. Má aktivní zájem o umění a estetiku. Žák si účelně organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v pracovních  činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním projevu. Jeho rukodělný projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacího programu. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění a estetiku. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus. Žák si vlastní rukodělnou práci organizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Pracoviště udržuje v pořádku, pomůcky obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Většinou uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v pracovních  činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním projevu. Jeho rukodělný projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění a estetiku. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus. Svůj vztah k práci a k praktickým činnostem projevuje s menšími výkyvy. Vlastní rukodělnou práci organizuje méně účelně. Překážky v pracovních činnostech překonává s častou pomocí učitele, výsledky rukodělné práce mají nedostatky. K údržbě pomůcek musí být podněcován, méně dbá o pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v pracovních činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho rukodělných schopností a jeho pracovního projevu je málo uspokojivý, úkoly řeší s častými chybami, vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o pracovní činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus. Rukodělnou práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. V pracovních činnostech se dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů rukodělné práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. V obsluze a údržbě pracovních pomůcek se dopouští závažných nedostatků a méně dbá o pořádek na pracovišti. Na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dbá pouze kolísavě.

Stupeň 5 (nedostatečný)

 

Žák je v pracovních činnostech pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, jeho rukodělný  projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené pracovní činnosti a vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem rukodělnou  práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedostatky a překážky v pracovních činnostech překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele. Nedbá na pořádek na pracovišti, v péči o pracovní pomůcky se dopouští závažných nedostatků.

Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci.

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení žáka:

 

Známka váhy 6 – hotová rukodělná práce.

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kritéria pro klasifikaci předmětu:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v hudebních činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní hudební předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Žák je při zadané práci vytrvalý, dodržuje daná pravidla, dokáže spolupracovat. Jeho projev je estetický, působivý a procítěný. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v dalších úkolech. Má aktivní zájem o hudební umění a estetiku.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v hudebních  činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním projevu. Jeho hudební projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacího programu. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění a estetiku. Rozvíjí si v požadované míře hudební vkus. Žák si vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v hudebních  činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním projevu. Jeho hudební projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o hudební umění a estetiku. Nerozvíjí v požadované míře svůj hudební talent a vkus. Svůj vztah k hudbě a k hudebním činnostem projevuje s menšími výkyvy. Vlastní hudební činnost je méně účelná. Překážky v zadané práci překonává s častou pomocí učitele, výsledky zadané práce mají nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v hudebních činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho hudebních schopností a jeho hudebního projevu je málo uspokojivý, úkoly řeší s častými chybami, vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o hudební činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický a hudební vkus. Zadanou práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. V hudebních činnostech se dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů zadané práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

 

Žák je v hudebních činnostech pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, jeho hudební projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené hudební vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o hudební výchovu a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický a hudební vkus.  Překážky v hudební činnosti překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele.

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů – váhy známek:

 

 

Váha č. 6 – sborový a sólový zpěv

Váha č. 4 -  hudební teorie, referát, rytmická a pohybová cvičení, tanečky

Váha č. 2. – práce v hodině, slova písní

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka:

 

 • při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem.
 • v potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (dlouhodobá nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie…)
 • základem pro hodnocení v předmětu je aktivní účast na hodinách. Chybějící motorické testy je možné absolvovat v některé z následujících hodin tělesné výchovy po domluvě s vyučujícím. Povinností žáka je zajímat se, které hodnocené disciplíny zmeškal z důvodu své absence, a co nejdříve se je snažit po dohodě vykonat v náhradním termínu.
 • v případě neúčasti musí mít žák absenci písemně omluvenou od rodičů nebo zákonných zástupců. V případě absence delší než jeden měsíc je žák povinen mít tuto skutečnost písemně potvrzenu ošetřujícím lékařem. Žáci, kteří jsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy, musí doložit lékařský posudek.

 

 • Aktivní účast znamená:
 • žák je připraven ve cvičebním úboru k zahájení cvičení (bez náušnic, prstýnků atd.),
 • vykonává činnosti dle pokynů vyučujícího,
 • dodržuje bezpečnostní zásady při cvičení,
 • je obeznámen s významem tělesné výchovy pro aktivní život a dokáže uplatňovat získané vědomosti a dovednosti z oblasti tělesné výchovy i mimo vyučování

 

 • Motorické testy – známka váhy 6:
 • vyjadřují hodnocení výkonu z motorického testu v odpovídajícím ročníku. Testy zahrnují pohybové hry (basketbal, fotbal, florbal,vybíjená), atletiku, gymnastiku, kondiční, protahovací, relaxační, průpravná a koordinační cvičení.

 

 • Znalosti z teorie tělesné výchovy – známka váhy 6:
 • základní pravidla pohybových her
 • tělocvičné názvosloví (nástup, rozcvičení a posilovací cviky)

 

Výsledná klasifikace v tělesné výchově:

Stupeň 1 (výborný)

·         žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby nedošlo ke zranění

·         žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe

·         v hodinách musí projevovat zájem, pohotovost a samostatnost

·         splní požadavky a limity vycházející ze ŠVP

·         dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV

·         takto může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale projevuje trvalý zájem a chuť o předmět

Stupeň 2 (chvalitebný)

·         žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby nedošlo ke zranění

·         žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe

·         při hodinách musí žák projevovat zájem o většinu sportovních aktivit

·         dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV

·         žák se snaží vylepšit své sportovní schopnosti a dovednosti a aktivně přistupuje k věcem novým, nevyzkoušeným, které vycházejí ze ŠVP

Stupeň 3 (dobrý)

·         žák má v přístupu, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných dovedností závažné mezery, nedostatky se nesnaží odstraňovat, o daný předmět neprojevuje zájem

·         žák se neumí rozcvičit před danou pohybovou aktivitou a cvičení provádí bez zjevného cíle

·         často zapomíná cvičební úbor

·         svým chováním a sportovním vybavením ohrožuje sebe i ostatní

Stupeň 4 (dostatečný)

·         tímto způsobem se žáci klasifikují jen výjimečně a ve zcela specifických případech

·         žák si neosvojil základní sportovní dovednosti a ani s pomocí učitele na nich nehodlá pracovat

·         nemá zájem ani na odstranění chyb a nedostatků

·         svým chováním při hodinách ohrožuje na zdraví sebe i své spolužáky

·         žák cvičí s velkou nechutí k veškerým pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz vyučujícího TV

·         podmínkou pro klasifikaci je zcela negativní vztah a nezájem o daný předmět

Stupeň 5 (nedostatečný)

·         tímto stupněm se žáci v předmětech výchovného zaměření zpravidla neklasifikují

·         tímto stupněm bude žák klasifikován v případě vysoké absence (ne z důvodu nemoci), neaktivity a negativního přístupu k TV, nedostavení se na opravné přezkoušení