Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žák > Hodnocení a klasifikace > 8. třída

8. třída

 

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ        

 1. ROČNÍK

Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve všech předmětech:

 • Řídí se pravidly pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků ustanovených platným školním řádem.
 • Obsah podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vždy koresponduje s povinnými výstupy ŠVP.
 • Délku absence, která bezprostředně předchází všem níže uvedeným způsobům získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání, je žák povinen oznámit buď písemně na začátek písemné práce, nebo ústně. Na tuto skutečnost je brán ohled po dobu shodnou s délkou nepřítomnosti, maximálně však 1 týden (výjimkou jsou dlouhodobé absence z vážných zdravotních či jiných důvodů, které jsou řešeny individuálně podle situace) – práce buď není klasifikována, nebo je zohledněna určitá její část. Po delší omluvené absenci (více než týden) je žákovi poskytnut čas na dopsání a doučení učiva, může využít individuální konzultace s učitelem.
 • Při neomluvené absenci není žák zohledněn.
 • Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání či jejich rozsah je adekvátně upraven:
 • všem žákům, kteří práci z objektivních důvodů nemohou splnit nebo u kterých by jejich momentální zdravotní či psychická indispozice měla negativní vliv na výsledek,
 • žákům v rámci přímé podpory, kteří vyžadují individuální přístup a individualizaci výuky,
 • žákům v rámci poskytování 1. stupně podpůrných opatření, u kterých je tato skutečnost podpořena v PLPP,
 • žákům se SVP, u kterých je tato skutečnost podpořena v Doporučení ŠPZ.
 • Minimální počet známek za pololetí je určen školním řádem.
 • Výsledná známka není jen aritmetickým průměrem jednotlivých známek, je přihlíženo i k přístupu žáka k předmětu, k jeho práci v hodinách, k plnění domácích úkolů, k aktivitě žáka, k pečlivosti plnění zadaných úkolů včetně vedení sešitů a závisí také na individuálním pokroku žáka.
 • Žák není z daného předmětu klasifikován při nedodržení podmínek klasifikace stanovených školním řádem (minimální počet známek za pololetí a absence v daném poletí vyšší než 50%), vyučující vždy přihlédne k důvodu absence a ke snaze žáka si chybějící známky doplnit, zohledněna bude dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci či zdravotních problémů.
 • O případném nehodnocení jsou zákonní zástupci informováni vždy písemnou formou, v rámci průběžného hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí školního roku sdělením v žákovské knížce, v případě pololetní či závěrečné klasifikace pak úředním dopisem.

 

ČESKÝ JAZYK

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 

 1. ČTVRTLETNÍ PRÁCE – známka váhy 10
 • písemná práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut)
 • skládá se ze dvou částí – diktát a jazykový rozbor (dvě známky)
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje vždy látku za příslušné čtvrtletí
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci

 

 1. SLOHOVÁ PRÁCE – známka váhy 10
 • písemná práce v rozsahu dvou vyučovacích hodin
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně slohového útvaru
 • je možná písemná domácí příprava
 • známka zahrnuje jak stránku slohovou, tak pravopisnou

 

 1. PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ - známka váhy 8
 • písemná práce v rozsahu delším než 25 minut
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje látku příslušného tematického celku (mluvnice)

 

 1. PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6
 • písemná práce v rozsahu 10 – 25 minut
 • žák je informován předem
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva (mluvnice)

 

 1. DIKTÁT – známka váhy 4
 • pravidelné písemné přezkoušení (každý týden)
 • u vyšších ročníků využíváme i opravu chybného textu
 • dětem se SVP vyhovují doplňovací cvičení

 

 1. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6
 • týká se literárního učiva v rozsahu maximálně 15 minut
 • zahrnuje látku za poslední 3 měsíce a základní literární pojmy

 

 1. REFERÁT – známka váhy 2
 • týká se aktuálně probíraného učiva, popř. libovolná volba žáka (podle zájmů nebo četby)
 • může být prezentován písemně či ústně
 • je možno zpracovat v elektronické podobě (zejména u žáků se SVP)

 

 1. PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2
 • je důležitou složkou hodnocení žáka, dále i aktivita a vedení sešitů
 • většinou jde o hodnocení za jednu vyučovací hodinu
 • patří sem i hodnocení pracovních listů, práce ve dvojicích, skupinová práce
 • hodnotí se samostatnost, pečlivost, zodpovědnost a spolupráce

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Klasifikace v anglickém jazyce se řídí bodovým hodnocením:

 

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 1. ČTVRTLETNÍ PRÁCE – známka váhy 10
 • písemná práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny (cca 40 min.)
 • žák je o ní vždy informován min. 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • čtvrtletní práce se vypracovává 2x za pololetí (I. pololetí – listopad, leden, II. pololetí – duben, červen) a zahrnuje látku probranou v daném čtvrtletí dle tematického plánu
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci

 

 1. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – známka váhy 6
 • písemná práce v rozsahu delším než 25 min.
 • žák je o ní vždy informován min. 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje látku příslušného tematického celku (nejčastěji jedné lekce)

 

 1. PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ – známka váhy 4
 • písemná práce v rozsahu 10 – 20 min.
 • žák o ní nemusí být informován předem
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva (slovíčka, opakování gramatických jevů)
 • z písemných prací má nejnižší hodnotu

 

 1. ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6
 • ústní forma zkoušení v rozsahu max. 10 min.
 • žák o ní nemusí být informován předem
 • zahrnuje aktuálně probírané učivo (slovíčka, čtení s porozuměním, překlad, gramatické jevy, případně v kombinaci s písemnou částí psanou na tabuli)

 

 1. PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2
 • důležitou složkou hodnocení žáka je práce v hodině, aktivita a vedení sešitů
 • známka za práci v hodině může být za splnění jednoho úkolu v rámci jedné vyučovací hodiny nebo také souhrnnou známkou za několik dílčích úkolů, které žák v průběhu 1 až 2 týdnů splnil (např. samostatná práce do sešitu, pracovního sešitu, pracovního listu, aktivita v hodině, práce ve dvojicích, skupinová práce)
 • u práce ve dvojicích či skupinové práci jsou klasifikovaní všichni žáci dané skupiny stejnou známkou a hodnotí se mimo jiné i spolupráce, samostatnost a zodpovědnost

 

 

 

 1. JINÉ FORMY PRÁCE – známka váhy 4
 • projekty či prezentace – skupinové nebo individuální, hodnotí se míra vloženého úsilí, invence, vizuální stránka a zohledňují se individuální schopnosti žáka

 

 1. DALTONSKÉ ÚKOLY – známka váhy 6
 • žáci plní daltonské úkoly v rámci jedné vyučovací hodiny, v rámci bloku dvou vyučovacích hodin nebo dlouhodobé daltonské úkoly v rámci předem daného období
 • tyto úkoly jsou plněny v souladu s principy daltonské výuky, hodnoceny známkou

Stupeň 1 (výborný)

Žák rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor.  Jeho mluvený projev je plynulejší (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje. Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Pečlivě plní zadané domácí úkoly, práce a dlouhodobé práce. Projevuje zájem o předmět.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb, dovede klást jednoduché otázky. Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby apod.). Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly se snaží vypracovávat pečlivě, nedopouští se v nich závažných chyb. Projevuje zájem o předmět.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví zřetelně a velmi pomalu). Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly většinou plní, i když se v nich dopouští závažných chyb.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností. V ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků má žák závažné mezery. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly obsahují větší množství závažných chyb, jsou neúplné nebo je často neplní.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žádná či velice malá znalost angličtiny. Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závažné mezery. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Zadané domácí úkoly, domácí práce či dlouhodobé úkoly často neplní nebo se v nich vyskytují závažné chyby a nedostatky.

 

 

NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

Datum a obsah písemného i ústního zkoušení je vždy žákům sdělen předem.

Ústní (známka váhy 4):

Slovní zásoba, základní konverzační obraty

Konverzace učitel – žák

Role – play (simulovaný rozhovor žák – žák)

Práce v hodině – skupinová práce, práce ve dvojicích, jednoduchý úkol, který se váže k probíranému tématu, důležitá je schopnost a ochota spolupráce a vzájemná podpora žáků, míra vloženého úsilí, při hodnocení se zohledňují individuální schopnosti žáka

Písemné:

Test (slovíčka, gramatika, základní konverzační obraty), časový limit 5 – 10 minut, bodování a klasifikace dle uvedené tabulky hodnocení. Známka váhy 4.

Písemná práce – po ukončení tematického celku (většinou lekce), časový limit 15 – 20 minut, bodování a klasifikace dle uvedené tabulky hodnocení. Známka váhy 6.

Samostatná práce – plnění úkolů v pracovním sešitě, učebnici nebo pracovním listě s vizuální oporou. Známka váhy 2.

Projektová práce – zpracování, event. prezentace na dané téma, hodnotí se míra vloženého úsilí, jazyková stránka i úroveň grafického zpracování. Známka váhy 2.

 

 

Klasifikace v německém jazyce se řídí bodovým hodnocením:

 

1:

10-9

11-10

12-11

13-12

14-13

15-14

16-15

17-16

18-17

19-17

20-18

21-19

22-20

2:

8-7

9-8

10-8

11-9

12-10

13-11

14-12

15-13

16-13

16-14

17-14

18-15

19-16

3:

6-4

7-5

7-5

8-5

9-6

10-7

11-7

12-8

12-8

13-8

13-8

14-9

15-10

4:

3-2

4-3

4-3

4-3

5-3

6-3

6-3

7-4

7-4

7-4

7-4

8-4

9-5

5:

1-0

2-0

2-0

2-0

2-0

2-0

2-0

3-0

3-0

3-0

3-0

3-0

4-0

 

1:

23-21

24-22

25-23

26-23

27-24

28-25

29-26

30-27

31-28

32-29

33-30

34-31

35-32

2:

21-17

21-18

22-19

22-19

23-20

24-21

25-22

26-23

27-23

28-24

29-25

30-26

31-26

3:

16-10

17-11

18-11

18-12

19-12

20-13

21-13

22-14

22-14

23-14

24-15

25-15

25-16

4:

9-5

10-6

10-6

11-6

11-6

12-7

12-7

13-8

13-8

13-8

14-8

14-9

15-9

5:

4-0

5-0

5-0

5-0

5-0

6-0

6-0

7-0

7-0

7-0

7-0

8-0

8-9

 

1:

36-32

37-33

38-34

39-35

40-36

41-37

42-38

43-39

44-40

45-41

46-41

47-42

48-43

2:

31-27

32-28

33-29

34-29

35-30

36-31

37-32

38-32

39-33

40-34

40-34

41-35

42-36

3:

26-16

27-17

28-17

28-18

29-18

30-18

31-19

31-19

32-20

33-20

33-21

34-21

35-22

4:

15-9

16-9

16-10

17-10

17-10

17-10

18-11

18-11

19-11

19-11

20-12

20-12

21-12

5:

8-0

8-0

9-0

9-0

9-0

9-0

10-0

10-0

10-0

10-0

11-0

11-0

11-0

 

MATEMATIKA

Klasifikace v matematice se řídí bodovým hodnocením:

 

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 

1) ČTVRTLETNÍ PRÁCE – známka váhy 10

 • písemná práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny (40 minut)
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • čtvrtletní práce se vypracovává 2x za pololetí (v listopadu a v lednu za 1. pololetí a v dubnu a v červnu za 2. pololetí) a zahrnuje látku probranou v daném čtvrtletí dle tematického plánu.
 • má nejvyšší hodnotu a výrazně ovlivňuje závěrečnou klasifikaci

 

2) SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – známka váhy 6 nebo 8 v závislosti na rozsahu práce

 • písemná práce v rozsahu delším než 25 minut
 • žák je o ní vždy informován minimálně 2 dny předem včetně rozsahu učiva
 • zahrnuje látku příslušného tematického celku

 

3) TEST – známka váhy 4

 • písemná práce v rozsahu 5 až 20 minut
 • žák o ní nemusí být informován předem
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva
 • z písemných prací má nejnižší hodnotu

 

 

 

4) ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žák o ní nemusí být informován předem
 • zahrnuje aktuálně probírané učivo – teorii (znát vzorce, vyjmenovat vlastnosti, vysvětlit pojmy apod.) i praxi (pamětné počítání, provedení výpočtu na tabuli, vysvětlení postupu řešení apod.)
 • je možné kombinovat s písemnou částí (výpočet) a ústně žáka dozkoušet

 

5) PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2 

 • důležitou složkou hodnocení žáka je práce v hodině, aktivita a vedení sešitů
 • známka za práci v hodině může být za splnění jednoho úkolu v rámci jedné vyučovací hodiny nebo také souhrnnou známkou za několik dílčích úkolů, které žák v průběhu 1 až 2 týdnů splnil (například: samostatná práce do sešitu, pracovního sešitu, pracovního listu, aktivita v hodině, práce ve dvojicích, skupinová práce)
 • u práce ve dvojicích či skupinové práci jsou klasifikováni všichni žáci dané skupiny stejnou známkou a hodnotí se mimo jiné i spolupráce, samostatnost a zodpovědnost

 

6) JINÉ FORMY PRÁCE – známka váhy 6

 • projekty či prezentace - skupinové nebo individuální, hodnotí se míra vloženého úsilí, invence, vizuální stránka a zohledňují se individuální schopnosti žáka.

 

7) DALTONSKÉ ÚKOLY – známka váhy 8

 • žáci plní daltonské úkoly v rámci jedné vyučovací hodiny, v rámci bloku dvou vyučovacích hodin nebo dlouhodobé daltonské úkoly v rámci předem daného období
 • tyto úkoly jsou plněny v souladu s principy daltonské výuky, hodnoceny známkou

 

 

FYZIKA

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

 

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

      1) Ústní zkoušení – váha známky 6

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet

      2) Písemné zkoušení – váha známky 6

 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní je aktuálně probírané učivo (maximálně v rozsahu 3 vyučovacích hodin)

 

 

3) Souhrnné opakování – váha známky 8

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 15 minut
 • písemná forma zkoušení v rozsahu 15 – 20 minut
 • žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • náplní je látka příslušného tematického celku

 

      4) Práce v hodině – váha známky 2

 • hodnotí se aktivita
 • vedení sešitů, pracovních listů
 • zájem o nově probírané učivo
 • mezipředmětové vztahy

 

       5) Jiné formy práce – váha známky 4

 • prezentace, projekty, referáty

 

CHEMIE

Stupeň 1          (výborný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2          (chvalitebný)

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3          (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústí a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4          (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5          (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

 

Ústní zkoušení i písemné práce budou hodnoceny podle uvedeného klasifikačního řádu (způsobem bodování za správné odpovědi, za nesprávnost nebudou odečítány body).

Váha známky bude odpovídat systému Bakalář:

 • větší test – váha známky 6-8
 • malý test, ústní zkoušení – váha známky 4-6
 • referát, práce v hodině – váha známky 2

Na klasifikační stupeň dobrý musí žák odpovědět na všechny otázky (i když s chybami), na stupeň dostatečný musí mít znalosti (i když na slabé úrovni) alespoň ze dvou otázek.

Pokud byla žákovi zadána samostatná práce (písemná, pracovní list, 10minutová…) a žák ji v termínu neodevzdá, v případě nepřítomnosti po návratu do školy, je tato práce k uvedenému dni hodnocena nedostatečně.

Pokud žák nepíše pro nepřítomnost písemnou kontrolní práci, může být, podle uvážení pedagoga, tato kontrola nahrazena ústním zkoušením, a to i z jiné látky.

 

 

 

INFORMATIKA

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

      1) Ústní zkoušení – váha známky 6

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet

 

      2) Písemné zkoušení – váha známky 6

 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní je aktuálně probírané učivo (maximálně v rozsahu 3 vyučovacích hodin)

 

       5) Projekty (Dalton) – váha známky 6

 • prezentace, projekty, referáty – vlastní prezentace projektu + technické zpracování
 • jednotlivé postupy cvičení v programu ZAV
 • celkově dosažená cvičení v programu ZAV

 

PŘÍRODOPIS

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

      1) Ústní zkoušení – váha známky 6

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet

 

      2) Písemné zkoušení – váha známky 6

 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní je aktuálně probírané učivo (maximálně v rozsahu 3 vyučovacích hodin)

 

3) Souhrnné opakování – váha známky 8

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 15 minut
 • písemná forma zkoušení v rozsahu 15 – 20 minut
 • žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • náplní je látka příslušného tematického celku

 

      4) Práce v hodině – váha známky 2

 • hodnotí se aktivita
 • vedení sešitů, pracovních listů
 • zájem o nově probírané učivo
 • mezipředmětové vztahy

 

       5) Jiné formy práce – váha známky 4

 • prezentace, projekty, referáty

 

ZEMĚPIS

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

      1) Ústní zkoušení – váha známky 6

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 10 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo
 • žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet

 

      2) Písemné zkoušení – váha známky 6

 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut
 • žáci nemusí být informováni předem
 • náplní je aktuálně probírané učivo (maximálně v rozsahu 3 vyučovacích hodin)

 

3) Souhrnné opakování – váha známky 8

 • ústní forma zkoušení v rozsahu maximálně 15 minut
 • písemná forma zkoušení v rozsahu 15 – 20 minut
 • žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • náplní je látka příslušného tematického celku

 

      4) Práce v hodině – váha známky 2

 • hodnotí se aktivita
 • vedení sešitů, pracovních listů
 • zájem o nově probírané učivo
 • mezipředmětové vztahy

 

       5) Jiné formy práce – váha známky 4

 • prezentace, projekty, referáty

 

DĚJEPIS

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:

 

 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, fakt, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální činnosti
 • kognitivní schopnosti - logika, samostatnost, schopnost reprodukovat a prezentovat osvojené znalosti
 • aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
 • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

STUPEŇ 1 (VÝBORNÝ)

 

 • Žák si osvojil požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně. Přesně chápe vztahy mezi nimi, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat a zhodnotit souvztažné prameny a texty.

 

STUPEŇ 2 (CHVALITEBNÝ)

 

 • Žák si osvojil požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a téměř úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně či na částečný podnět učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Ústní a písemný projev s menšími faktografickými nedostatky. Je schopen samostatně studovat a prezentovat vhodné texty a multimediální materiály. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

 

STUPEŇ 3 (DOBRÝ)

 

 • Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí mírné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních jsou nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby však dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští středně závažných chyb. Uplatňuje však podle podnětů učitele poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

STUPEŇ 4 (DOSTATEČNÝ)

 

 • Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový, pracuje na opakovaný pokyn a s nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky a chyby dovede žák s přímou individuální pomocí učitele opravit. Při samostatném učení má těžkosti s osvojením efektivní studijní strategie.

 

 

STUPEŇ 5 (NEDOSTATEČNÝ)

 

 • Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují zásadní, závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede předkládaná fakta a informace uplatnit ani s podnětem učitele. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nejeví zájem o předmět, neplní pokyny a úkoly v hodinách a ze samostudia. Není schopen samostatně studovat.

Váha známek – tabulka:

10                    ústní zkoušení: souhrnné za pololetí 

8                      ústní zkoušení: souhrnné za kapitolu

                        písemné zkoušení souhrnné za pololetí, otevřená forma otázek

6                      ústní zkoušení probraných 3 okruhů

                        písemné zkoušení souhrnné za pololetí, uzavřená forma otázek

4                      písemné zkoušení probraných 2-3 okruhů

2                      písemné zkoušení z hodiny na hodinu

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

 1. PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ – známka váhy 6
 • písemná práce v rozsahu 10 – 25 minut
 • žák je informován předem
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva

 

 1. TEST – známka váhy 4
 • žák vybírá správnou odpověď z nabízených možností
 • zahrnuje látku za poslední měsíc i všeobecně známé poznatky (všeobecný rozhled)

 

 1. AKTUALITY – známka váhy 4
 • žák prezentuje ústně, možná písemná domácí příprava
 • hodnotí se přesnost a jasnost
 • jde o aktuální dění – v našem regionu, v České republice i v zahraničí

 

 1. REFERÁT – známka váhy 2
 • týká se aktuálně probíraného učiva
 • může být prezentován písemně či ústně
 • je možno zpracovat v elektronické podobě (zejména u žáků se SVP)

 

 1. PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2
 • je důležitou složkou hodnocení žáka, dále i aktivita a vedení sešitů
 • většinou jde o hodnocení za jednu vyučovací hodinu
 • patří sem i hodnocení pracovních listů, práce ve dvojicích, skupinová práce
 • hodnotí se samostatnost, pečlivost, zodpovědnost a spolupráce

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Projevuje zájem o předmět.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Má menší zájem o předmět.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Kritéria pro klasifikaci předmětu:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je ve výtvarných  činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní estetické předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Žák je při výtvarné práci vytrvalý, dodržuje daná pravidla, dokáže spolupracovat. Jeho projev je estetický, působivý a procítěný. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v dalších úkolech. Má aktivní zájem o umění a estetiku. Žák si účelně organizuje vlastní práci, pracoviště a výtvarné pomůcky udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je ve výtvarných  činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním projevu. Jeho výtvarný projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacího programu. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění a estetiku. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus. Žák si vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Pracoviště udržuje v pořádku, pomůcky obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Většinou uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je ve výtvarných  činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním projevu. Jeho výtvarný projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o umění a estetiku. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus. Svůj vztah k práci a k praktickým činnostem projevuje s menšími výkyvy. Vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně. Překážky ve výtvarné  práci překonává s častou pomocí učitele, výsledky výtvarné práce mají nedostatky. K údržbě pomůcek musí být podněcován, méně dbá o pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je ve výtvarných činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho výtvarných schopností a jeho výtvarného projevu je málo uspokojivý, úkoly řeší s častými chybami, vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o výtvarné činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus. Výtvarnou práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. Ve výtvarných činnostech se dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů výtvarné práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. V obsluze a údržbě výtvarných pomůcek se dopouští závažných nedostatků a méně dbá o pořádek na pracovišti. Na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dbá pouze kolísavě.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je ve výtvarných činnostech pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, jeho výtvarný projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené výtvarné vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o výtvarnou práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedostatky a překážky ve výtvarné práci překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele. Nedbá na pořádek na pracovišti, v péči o výtvarné pomůcky se dopouští závažných nedostatků. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci.

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů:

 Váhy známek - váha 6 – hotová výtvarná práce.

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Klasifikace se řídí bodovým hodnocením:

            1                      100 % - 90 %

            2                      89 % - 75 %

            3                      74 % - 45 %

            4                      44 % - 25 %

            5                      24 % - 0 %

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů pro hodnocení:

 

 • PŘEDLOŽENÝ VÝSLEDEK PRÁCE – známka váhy 6
 • žák po dokončení své práce v daném čase předloží výsledek k ohodnocení;
 • známka odpovídá výše uvedené stupnici, hodnotí se míra vloženého úsilí, invence, vizuální stránka a zohledňují se individuální schopnosti žáka;
 • při vaření se hlavní důraz klade na aktivitu žáka, svědomitý přístup, pečlivost, spolupráci ve skupině, samostatnost a zodpovědnost;
 • pokud žák práci nedokončí z objektivních důvodů (např. absence), není hodnocen;
 • v odůvodnitelných případech může žák dokončit práci doma;
 • u práce ve dvojicích či skupinové práci jsou hodnoceni všichni žáci dané skupiny stejnou známkou;

 

 • PRÁCE V HODINĚ – známka váhy 2
 • žák je hodnocen za aktivitu a přístup k práci v hodinách, hodnotí se mimo jiné i vzájemná schopnost a ochota spolupráce a podpora mezi žáky.

 

 • PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ – známka váhy 4
 • písemná práce v rozsahu 10 – 15 minut;
 • žák je informován předem;
 • zahrnuje látku aktuálně probíraného učiva.

 

 • JINÉ FORMY PRÁCE – známka váhy 4
 • projekty či prezentace – skupinové nebo individuální, hodnotí se míra vloženého úsilí, invence, vizuální stránka a zohledňují se individuální schopnosti žáka.

 

Výsledná klasifikace v pracovních činnostech:

Klasifikace v pracovních činnostech se řídí kritérii pro klasifikaci předmětů výchovného zaměření uvedených ve školním řádu:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je při práci velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady.  Je vytrvalý, dodržuje daná pravidla a dokáže spolupracovat. Účelně si zorganizuje práci. Výsledek práce odpovídá jeho individuálním možnostem.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je při práci aktivní, pracuje tvořivě, převážně samostatně, využívá své osobní předpoklady.  Je vytrvalý, dodržuje daná pravidla a dokáže spolupracovat. Práci si zorganizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Výsledek práce má menší nedostatky z hlediska požadavků ŠVP, ale odpovídá individuálním možnostem žáka.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je při práci méně aktivní, tvořivý a samostatný, nevyužívá dostatečně své schopnosti a předpoklady.  Jeho práce má častější nedostatky, při kterých potřebuje pomoc učitele. Dopouští se chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Práci si organizuje méně účelně.  Výsledek práce má nedostatky a je mírně pod individuálními možnostmi žáka.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je při práci málo aktivní, tvořivý a samostatný, nevyužívá dostatečně své schopnosti a předpoklady. O práci jeví malý zájem a vyvíjí minimální snahu. Jeho práce má časté nedostatky, při kterých potřebuje značnou pomoc učitele. Dopouští se větších chyb. Při organizaci práce i při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.  Výsledek práce má větší nedostatky a je pod individuálními možnostmi žáka.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je při práci pasivní, nejeví o ni zájem a nevyvíjí úsilí. Nevyužívá své schopnosti a předpoklady.  Jeho práce je většinou chybná, nedostatky a překážky překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele. Dopouští se chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Práci si nedokáže zorganizovat.  Výsledek práce, je-li vůbec dokončena, je nedostačující a neodpovídá individuálním možnostem žáka.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kritéria pro klasifikaci předmětu:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v hudebních činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní hudební předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Žák je při zadané práci vytrvalý, dodržuje daná pravidla, dokáže spolupracovat. Jeho projev je estetický, působivý a procítěný. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v dalších úkolech. Má aktivní zájem o hudební umění a estetiku.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v hudebních  činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním projevu. Jeho hudební projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacího programu. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění a estetiku. Rozvíjí si v požadované míře hudební vkus. Žák si vlastní výtvarnou práci organizuje méně účelně, překážky v práci překonává s občasnou pomocí.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v hudebních  činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním projevu. Jeho hudební projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, které koriguje pouze s pomocí učitele. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o hudební umění a estetiku. Nerozvíjí v požadované míře svůj hudební talent a vkus. Svůj vztah k hudbě a k hudebním činnostem projevuje s menšími výkyvy. Vlastní hudební činnost je méně účelná. Překážky v zadané práci překonává s častou pomocí učitele, výsledky zadané práce mají nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v hudebních činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho hudebních schopností a jeho hudebního projevu je málo uspokojivý, úkoly řeší s častými chybami, vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o hudební činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický a hudební vkus. Zadanou práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele. V hudebních činnostech se dopouští větších chyb, při volbě postupů a způsobů zadané práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v hudebních činnostech pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, jeho hudební projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené hudební vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o hudební výchovu a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický a hudební vkus.  Překážky v hudební činnosti překonává jen se soustavnou a velkou pomocí učitele.

 

Konkrétní způsoby získávání podkladů – váhy známek:

 

Váha č. 6 – sborový a sólový zpěv

Váha č. 4 -  hudební teorie, referát, rytmická a pohybová cvičení, tanečky

Váha č. 2. – práce v hodině, slova písní

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Způsob získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka:

 • při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem.
 • v potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (dlouhodobá nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie…)
 • základem pro hodnocení v předmětu je aktivní účast na hodinách. Chybějící motorické testy je možné absolvovat v některé z následujících hodin tělesné výchovy po domluvě s vyučujícím. Povinností žáka je zajímat se, které hodnocené disciplíny zmeškal z důvodu své absence, a co nejdříve se je snažit po dohodě vykonat v náhradním termínu.
 • v případě neúčasti musí mít žák absenci písemně omluvenou od rodičů nebo zákonných zástupců. V případě absence delší než jeden měsíc je žák povinen mít tuto skutečnost písemně potvrzenu ošetřujícím lékařem. Žáci, kteří jsou osvobozeni z hodin tělesné výchovy, musí doložit lékařské potvrzení

 

 • Aktivní účast znamená:
 • žák je připraven ve cvičebním úboru k zahájení cvičení (bez náušnic, prstýnků atd.),
 • vykonává činnosti dle pokynů vyučujícího,
 • dodržuje bezpečnostní zásady při cvičení,
 • je obeznámen s významem tělesné výchovy pro aktivní život a dokáže uplatňovat získané vědomosti a dovednosti z oblasti tělesné výchovy i mimo vyučování

 

 • Motorické testy:
 • vyjadřují hodnocení výkonu z motorického testu v odpovídajícím ročníku. Testy zahrnují pohybové hry (basketbal, fotbal, florbal, volejbal, badminton), atletiku, gymnastiku, kondiční, protahovací, relaxační, průpravná a koordinační cvičení.

 

 • Znalosti z teorie tělesné výchovy:
 • základní pravidla pohybových her
 • tělocvičné názvosloví (nástup, rozcvičení a posilovací cviky)

 

Výsledná klasifikace v tělesné výchově:

Stupeň 1 (výborný)

·         žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby nedošlo ke zranění

·         žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe

·         v hodinách musí projevovat zájem, pohotovost a samostatnost

·         splní požadavky a limity vycházející ze ŠVP

·         dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV

·         takto může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale projevuje trvalý zájem a chuť o předmět

Stupeň 2 (chvalitebný)

·         žák musí mít odpovídající sportovní vybavení (bezpečná obuv a sportovní oblečení), aby nedošlo ke zranění

·         žák se umí rozcvičit a získané vědomosti a dovednosti zavádí do praxe

·         při hodinách musí žák projevovat zájem o většinu sportovních aktivit

·         dbá všech pokynů vyučujících, které souvisí s pravidly bezpečnosti při hodinách TV

·         žák se snaží vylepšit své sportovní schopnosti a dovednosti a aktivně přistupuje k věcem novým, nevyzkoušeným, které vycházejí ze ŠVP

Stupeň 3 (dobrý)

·         žák má v přístupu, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných dovedností závažné mezery, nedostatky se nesnaží odstraňovat, o daný předmět neprojevuje zájem

·         žák se neumí rozcvičit před danou pohybovou aktivitou a cvičení provádí bez zjevného cíle

·         často zapomíná cvičební úbor

·         svým chováním a sportovním vybavením ohrožuje sebe i ostatní

Stupeň 4 (dostatečný)

·         tímto způsobem se žáci klasifikují jen výjimečně a ve zcela specifických případech

·         žák si neosvojil základní sportovní dovednosti a ani s pomocí učitele na nich nehodlá pracovat

·         nemá zájem ani na odstranění chyb a nedostatků

·         svým chováním při hodinách ohrožuje na zdraví sebe i své spolužáky

·         žák cvičí s velkou nechutí k veškerým pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz vyučujícího TV

·         podmínkou pro klasifikaci je zcela negativní vztah a nezájem o daný předmět

Stupeň 5 (nedostatečný)

·         tímto stupněm se žáci v předmětech výchovného zaměření zpravidla neklasifikují

·         tímto stupněm bude žák klasifikován v případě vysoké absence (ne z důvodu nemoci), neaktivity a negativního přístupu k TV, nedostavení se na opravné přezkoušení