...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ČS. ARMÁDY 179, OKRES SVITAVY,  PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Základní škola svou ředitelkou stanovila, že ve školním roce 2018/2019 otevře maximálně 1 první třídu s maximálním počtem 28 žáků na třídu.

V souladu s § 164 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění budou žáci do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole pro školní rok 2018/2019 přijímáni podle těchto kritérií.

 1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
 2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do naší školy a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 3. Žáci, kteří navštěvují přípravnou třídu na naší škole.
 4. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

Formální část zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst., kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školy)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

            Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce
 • údaje o znevýhodnění či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, který by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál desatero pro rodiče dětí předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. (Tento materiál je k dispozici na webových stránkách školy). Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.