Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované inf.

Povinně zveřejňované informace

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy je příspěvková organizace Města Moravská Třebová.

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zaměstnanců pro tyto účely:

 • Přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy)
 • Přijetí do přípravné třídy )zápis do přípravné třídy)
 • Rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle IVP, uvolnění z výuky předmětu, individuální vzdělávání podle §41, prodloužení školní docházky)
 • Povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků s SVP, evidence vysvědčení a zápisových lístků vycházejících žáků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)
 • Zajištění základního vzdělávání
 • Agenda školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků v družině)
 • Poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence)
 • Podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží)
 • Zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory jako zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o bezinfekčnosti)
 • Evidence úrazů
 • Na základě souhlasu zákonných zástupců (s pořizováním fotografií z akcí školy, se zveřejněním jména a příjmení v rámci prezentace školy)
 • Zajištění školního stravování ve školní výdejně (evidence strávníků)
 • Plnění výchovně-vzdělávacích cílů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky – např. žákovská knížka)
 • Prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, propagační materiály školy aj.
 • Pracovněprávní a mzdová agenda, osobní spisy zaměstnanců
 • Vedení účetnictví, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy, smlouvy a objednávky služeb, projekty, žádosti o dotace
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Agenda BOZ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Zaměstnanecké benefity (FKSP)
 • Evidence uchazečů o zaměstnání

Pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí školy:

Ze všech akcí školy budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy, které budou použity na webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti. Základní škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, obrazových a zvukových záznamů.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

 • Máte právo:
 • a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Dětského domova a Základní školy Vizovice jsou nepřesné),
 • c) požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d) podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy je v souladu se smlouvou MANA Consulting s. r. o. její zaměstnanec :

Jaromír Novotný, tel.  608882289,e-mail.: mana@mana.cz