...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Přípravná třída

Přípravná třída                                                       

 mišák 2.jpg

      Přípravná třída byla na naší škole otevřena 1. 9. 2007. Ve školním roce 2019/20 ji navštěvovalo 9 dětí. Třídu mohou navštěvovat děti předškolní a děti s odkladem školní docházky. Podmínkou je doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra se vřazením do této třídy. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky.

     S dětmi ve třídě pracuje učitelka Mgr. Eva Izáková. Děti pracují podle ŠVP PV „Brána dětem otevřená“ a také podle principů Daltonské výuky – odložená pozornost, daltonská tabule… Pokud děti potřebují, pracuje ve třídě i asistentka pedagoga.          

     Vzdělávací program je rozdělen do 8 integrovaných bloků, děti v nich plní výstupy předškolního vzdělávání. Děti z přípravky spolupracují i s dětmi školními – společně cvičí, hrají hry... Účastní se i vzdělávacích akcí školy – projektové dny, výchovné koncerty, kino, školní výlety…

     Děti mají každý den výuku 4 vyučovací hodiny a jednou týdně dělenou hodinu, která je převážně zaměřena na rozvoj řečových a komunikačních dovedností.

     Ráno i odpoledne mohou děti navštěvovat školní družinu a chodit do školní jídelny na obědy.

Tradiční říjnovou akcí je společné setkání rodičů a dětí přípravné třídy, které má za cíl ukázat rodičům, jak s dítětem pracovat doma.      Jde o ukázku školní práce při kolektivní logopedii, práci s hláskou a grafomotorickém cvičení. Každoroční akcí jsou i návštěvy domova pro seniory k Vánocům a ke Dni matek.

     Činnosti v přípravné třídě jsou zaměřeny na rozvoj řečových dovedností, práci se slabikou a slovem, rozvoj grafomotorických dovedností a rozvoj zrakového vnímání, dále je kladen důraz na rozvoj hrubé i jemné motoriky a prostorové orientace. Při plnění úkolů je důležité motivovat děti ke splnění zadaného úkolu a rozvíjet tímto i soustředění na práci. Věnujeme se též rozvoji předmatematických představ, časoprostorových pojmů. Děti si denně prohlubují hygienické a sebeobslužné návyky.

     Při pravidelných vycházkách pozorujeme změny v přírodě, učíme se poznávat květiny a stromy. Učili jsme se poznávat a pojmenovat jednotlivá místa či zákoutí města a také některé ulice.

     Děti z přípravky jsou v rámci celé školy zapojeny do celoročního projektu „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ s jeho doprovodnými programy – ochutnávkami ovoce a mléčných výrobků. Ovoce i mléko konzumují děti ve škole, mají jej rády.

Hodnocení dětí probíhá slovně po každé činnosti. Každý den si děti zaznamenávají svoje splněné úkoly na daltonskou tabuli, což je motivuje k práci a dokončení zadaných úkolů. Za každý splněný úkol dostane dítě magnetku.

     Na konci prvního pololetí obdrží všechny děti “Ocenění pololetní práce“, na konci školního roku „Pochvalný list“.

Rodičům je na konci školního roku vypracována „Zprávu o předškolní přípravě“, která hodnotí pokroky dítěte ve školním roce.

 

Foto ze života přípravné třídy