...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní družina

Školní družinaVnitřní řád školní družiny

Příloha směrnice č. 4 – Školní družina

Platnost od 1. 9. 2018

 

 

 I. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení - školní družinu - tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny (dále také „družina“ nebo „ŠD“). Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provede vychovatelka školní družiny.

II. Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

 

 1. Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině se uskutečňuje především těmito činnostmi:

a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

c) táborovou činností a další obdobnou činností,

d) využitím otevřené nabídky spontánních činností,

2. Zájmové vzdělávání ve ŠD se může uskutečňovat formou:

pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. 3. Pro účely této vnitřní směrnice se rozumí: a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,

b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou,

c) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b).

4. Hlavním posláním školní družiny je:

• zabezpečení pravidelné zájmové činnosti podle tematických okruhů a činností

• umožnění činnosti účasti v kroužcích, na rekreaci, odpočinku a dohledu nad žáky

• být důležitý výchovný partner rodiny a školy

• plnit vzdělávací cíle, rozvíjet specifické nadání dětí a rozvíjet osobní a sociální kompetence

• pomáhá dětem vyrovnávat jejich speciální vzdělávací potřeby

• mít důležitou roli v prevenci rizikového chování

• vést k zdravému životnímu stylu a podpoře zdraví

5. Družina uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro děti v jejich volném čase. Družina má možnost pro svoji činnost využívat kromě prostor v budově mimoškolní výuky další prostory a vybavení školy, např.:

• Tělocvičnu

• Učebnu cizích jazyků 

• Počítačovou učebnu 

• Školní dvůr

• Školní venkovní hřiště

Využití je možné v případě dodržování platných provozních řádů odborných učeben a hřišť a po seznámení žáků s pravidly bezpečnosti, které z těchto řádů vyplývají.

6. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost družiny vykonávaná formou pravidelné denní docházky je určena výhradně pro uchazeče, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školního klubu. V družině se příležitostné zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací činnosti včetně možnosti přípravy na vyučování, táborové činnosti a další obdobné činnosti a otevřené nabídky spontánních činností mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Při překročení zájmu o školní družinu nad stanovenou kapacitu (tj. 30 žáků) mají přednost při přijetí žáci prvního stupně přihlášení k pravidelné denní docházce, dále žáci mladších ročníků a žáci, kteří podají úplnou přihlášku dříve (při zápisu nebo na začátku školního roku).

III. Organizační schéma školní družiny

Ředitelka školy

 

 

 

- řídí práci vychovatelek ŠD a kontroluje matriku ŠD, vyřizuje náměty a stížnosti, zajišťuje  materiální vybavení

 

Vychovatel (ka) ŠD

 

- zodpovídá za činnost školní družiny, vede v písemné podobě matriku ŠD a dává podklady pro elektronickou matriku, řídí, koordinuje a organizuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků, vede záznam o práci družiny a další dokumentaci,

                                 sestavuje plán činnosti, spravuje inventární vybavení družiny  

 

- vede záznam o práci v oddělení ŠD nebo v zájmových útvarech, organizuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací ze ŠD rodičům

 

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 


Práva žáků vycházejí z
Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

 1. Práva žáků:
 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.

 2. b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

 3. c)   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právosdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 4. d) Žáci mají právo na poradenskou pomoc.

 5. e)   Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

 6. f)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

 7. g) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 8. h) Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku, na dodržování základních psychohygienických podmínek.

 9. ch) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

 1. Žáci  jsou povinni:
 2. a) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    
 4. c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku, dodržovat školní řád a řády odborných učeben,
 5. d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo,
 6. e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou,
 7. f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením,
 8. g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 9. h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD  se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané,
 10. ch) žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny, závažném porušení kázně, při ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních, může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

 1. Žáci nesmějí:
 2. a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách
 3. b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.
 4. c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
 5. d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
 6. e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 7. f) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
 8. g) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků:
 2. a) Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školní družiny a majetkem jiných osob  šetrně, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že žák úmyslně poškodí majetek družiny nebo jiné osoby, budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě vzniklé škody.
 3. b) Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku.
 4. c) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
 5. d) Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ztrátu hlásí neprodleně vychovatelce. Osobní majetek odkládají pouze na místa tomu určená.

 

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy

 

 1. a) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií, která jsou součástí směrnice o školní družině.
 2. b) Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, odchod žáka ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, nebo předem známou nepřítomnost žáka sdělí zákonný zástupce vychovatelce písemně, písemná žádost bude obsahovat datum, hodinu odchodu, informaci, zda žák odchází sám nebo s doprovodem a podpis zákonného zástupce. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná. (Netýká se dne, kdy žák chyběl i na výuku), tyto písemnosti vychovatelka ukládá do složky. Odhlášení docházky dítěte do ŠD oznámí zákonný zástupce písemnou formou vychovatelce. Odhlášení dítěte je možné kdykoliv bez nároku na vrácení platby.
 3. c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.
 4. d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 5. e)  Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny  použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.
 6. f) Na období vedlejších prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 5 dětí. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 2 týdny před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky
 7. g) Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 100 Kč měsíčně.
 8. i) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitelka školy.
 9. j)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
 10. k)  Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.
 11. l) Zákonní zástupci jsou povinni informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jinak závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. a) Vychovatelka ŠD na začátku školního roku provede prokazatelné poučení BOZP a seznámení s řádem školní družiny.
 2. b) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména nepřítomných žáků.
 3. c) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce, zapíše také mimořádný odchod.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.

 1. d) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ). 
 2. e) Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
 3. f) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do výdejny i při odchodu z výdejny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.
 4. g) V případě úrazu ohlásí žák tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje zákonného zástupce žáka o úraze, sdělí, jaká opatření učinila, úraz nahlásí v kanceláři školy. Vychovatelka přihlíží k fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku rizikového chování, poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 5. h) Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna.
 6. ch) Žáci nenosí do družiny předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví, bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 7. i) Žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování, v případě jeho zjištění u jiných osob se žáci mohou obrátit na vychovatelku nebo ředitelku školy.
 8. j) Pitný režim je zajištěn automatem na pitnou vodu na chodbě školy.

 

 

 IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Přihlašování a odhlašování:

 • Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu a času odchodu žáka z družiny. Lístek předá vychovatelce.

Kritéria pro přijetí do školní družiny:

 • V případě, že počet přihlášek překročí povolenou kapacitu budou přednostně přijímáni žáci navštěvující přípravnou a první třídu. Při dalším rozhodování bude hrát roli věk dítěte a skutečnost, zdali dítě do školy dojíždí z okolních vesnic.

Organizace činností:

 • Provozní doba ŠD je od 6:30 do 16:00. Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí vychovatelkou stanoveny doby, v nichž si zákonní zástupci mohou vyzvednout děti.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • Odpočinkové činnosti - pomáhají odstranit únavu. Jde o klidové hry, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů, další rozvoj poznání i pohybových dovedností.
 • Příprava na vyučování – není povinná, může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se souhlasem zákonných zástupců) nebo o zábavnou formou pojaté opakované probraného učiva, didaktické hry, upevňování poznatků žáků v praxi při vycházkách, exkurzích apod.
 • Činností vykonávaných družinou v době před vyučováním se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.
 • Přihlašování a odhlašování obědů zajišťuje zákonný zástupce. Čipy na oběd si nosí děti samy. Výjimečně může zajistit tuto činnost vychovatelka po domluvě s rodiči.

 

 

 

V Moravské Třebové dne: 1. 9. 2018

Vypracovala: Zdena Šafaříková