...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní výdejna > VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNYVNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní výdejny tento vnitřní řád školní jídelny - výdejny.

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní výdejny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  Je závazný pro všechny osoby, které se ve školní výdejně stravují, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní výdejny:

Vyplývá ze:

Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví v platném znění

Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění

Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Školní výdejna zajišťuje vydávání obědů pro žáky a zaměstnance školy.

 1. Provozní režim:

Adresa výdejny:             Josefská 405

 

Telefon školy:                461 316 664

Telefon účetní školy:      461 542 936

 

 1. Zásady provozu
 2. Provoz školní jídelny - výdejny se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. a Vyhláškou MŠMT č.107/2005 , ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školy.
 3. Dozor ve školní jídelně - výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. Dbají na správné stolování, hygienu, chování žáků při odběru jídla a stolování.

 

 1. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu.

 

 1. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

 

 1. Obědy mimo l. dne nemoci nebudou vydávány do jídlonosičů!

 

 1. Podle platného znění vyhlášek je vedena evidence odpadů (Zákon o odpadech 185/2001 Sb. – EU 1774/2002).
 2. Provoz školní výdejny

Pracovní doba                               10.00 – 15.00

Výdejní doba pro děti a zaměstnance                   11.45 – 14.15

 1. Výše stravného

Výše stravného je určena kalkulací vyvařovny při Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Ceny stravného pro jednotlivé kategorie jsou vyvěšeny na informační tabuli ve výdejně.

 1. Úhrada stravného

Úhrada se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na účet školy, variabilní symbol přidělí účetní školy. Zároveň je strávníkovi zapůjčena bezdotyková klíčenka („čip“ – 120 Kč/zálohově).

 1. Přihlášky ke stravování

Podávají se v kanceláři školy denně od 9.00 do 11.00 hod.

 1. Odhlášky ze stravování

Na přechodnou dobu se provádí na terminálu v jídelně, výjimečně v kanceláři školy osobně či telefonicky na čísle 461 542 936, každý pracovní den v době od 9.00 hodin do 10.30 hodin
a to 2 pracovní dny dopředu (př. v pondělí na úterý).

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 1. Stav konta a vyúčtování na konci školního roku

Každý strávník může zjistit denně na terminálu ve výdejně.

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

 1. a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok,
 2. b) převést zůstatek na vlastní účet,
 3. c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.

 

 

 

 1. Doba nemoci, prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Dle zákona č. 561/2004, v pozdějším znění, je možné stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, to znamená v době školního vyučování. Současně se první den neplánované nepřítomnosti ve škole považuje za pobyt ve škole.

Znamená to, že žák, který je nemocen nebo nepřítomen ve škole, nemůže odebírat oběd.

 

Odebrat oběd lze pouze 1. den nepřítomnosti a ostatní obědy musí strávník nebo jeho zákonný zástupce odhlásit telefonicky do 10.00 hod do kanceláře školy – tel. 461 542 936 nebo obědy jsou nadále účtovány.

 

Obědy nelze odebírat ani o prázdninách.

Výdej stravy je možný jen do atestovaných nádob, určených k přenosu teplého pokrmu.

 1. Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen u vchodu do školní výdejny nebo je ke stáhnutí na www.zskrizovatka.cz

 1. Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s pracovnicemi výdejny, případně s vedením školy.

 1. Vnitřní režim školní výdejny

Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

1.      Práva a povinností žáků a dětí a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně -  výdejně

 1. Žáci mají právo stravovat se ve školní jídelně - výdejně podle školského zákona
 2. Žáci mají povinnost dodržovat vnitřní řád školní jídelny - výdejny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. Žáci mají povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 4. Žáci mají povinnost informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování
 5. Žák se ve školní jídelně - výdejně chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

     

 1. f) Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen. Udržuje prostory školní jídelny - výdejny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením
 2. g) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)
 3. h) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu ve školní výdejně. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní jídelny - výdejny, hlásí bez zbytečného odkladu
 4. i) Žák nenosí do školní jídelny – výdejny věci, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob
 5. j) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům jídelny - výdejny se vždy považují za závažné zavinění. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen

Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny -výdejny u pracovnic školní výdejny nebo u ředitelky školy
 2. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo o jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled
 3. Zákonný zástupce přihlášeného ke školnímu stravování je povinen včas uhradit náklady na školní stravování

 

 1. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

 1. Všichni zaměstnanci školy mají právo stravovat se ve školní jídelně - výdejně
 2. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny - výdejny a další vnitřní předpisy školy
 3. Všichni zaměstnanci školní jídelny - výdejny jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy

  

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Dohledy ve školní výdejně stanovuje ředitelka školy. Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci dle připraveného rozpisu. Dohled ručí za:

 1. a) pořádek a klid ve všech prostorách školní jídelny - výdejny včetně toalet
 2. b) sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 3. c) dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 4. d) dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 5. e) dojde-li k potřísnění podlahy, závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu
 6. f) zamezí vstupu osob, které se ve výdejně nestravují
 7. g) k obědu si sedá až poté, kdy žádná žák nestojí u okénka a ve výdejně jsou pouze žáci školní družiny pod dohledem vychovatelky

Žáci

 1. a) jsou povinni chránit svoje zdraví, zdraví svých spolužáků, zaměstnanců školy i ostatních osob
 2. b) žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržují pravidla chování a hygieny
 3. c) každý úraz či poranění ve školní jídelně - výdejně hlásí žáci okamžitě pedagogickému dohledu.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků

 1. a) Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny - výdejny, jsou povinni udržovat v pořádku zařízení školní výdejny
 2. b) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče
 3. c) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí
 4. Základní pravidla vzájemných vztahů ve školní výdejně
 5. a) Všichni zaměstnanci školní jídelny - výdejny a žáci školy se navzájem respektují, dbají o vytváření vztahů podložených vzájemnou úctou, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel zdvořilé komunikace
 6. b) Všichni zaměstnanci školní jídelny - výdejny, zaměstnanci školy a žáci školy dbají na dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní výdejny
 7. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 8. a) Do školní výdejny je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
 9. b) Projevy nevhodného chování nebo šikanování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám ve školní výdejně budou řešeny v souladu se školním řádem

 V Moravské Třebové dne 22. 8. 2016              Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

Příloha č.1

 

Stanovení ceny oběda pro jednotlivé skupiny strávníků:

 

S účinností od 1. ledna2019 jsou ceny obědů stanoveny následovně:

 

 1. žáci 7 – 10 let                    24,- Kč

            žáci                  11 – 14 let                  26,- Kč

            žáci                  15 a více                     27,- Kč

 1. Zaměstnanci školy 59,- Kč 
 2. Cizí strávníci 59,- Kč

 

 

 

Moravská Třebová 2. 1. 2019

 

 

Příloha č.2

 

Stanovení ceny oběda pro jednotlivé skupiny strávníků:

 

S účinností od 1. září 2019 jsou ceny obědů stanoveny následovně:

 

 1. žáci 7 – 10 let                    26,- Kč

            žáci                  11 – 14 let                  28,- Kč

            žáci                  15 a více                     29,- Kč

 1. Zaměstnanci škol 34,- Kč 
 2. Cizí strávníci 62,- Kč

 

 

 

Moravská Třebová 1. 9. 2019