Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní výdejna > VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNYVNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní výdejny tento vnitřní řád školní jídelny - výdejny.

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní výdejny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  Je závazný pro všechny osoby, které se ve školní výdejně stravují, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní výdejny:

Vyplývá ze:

Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví v platném znění

Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění

Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Školní výdejna zajišťuje vydávání obědů pro žáky a zaměstnance školy.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a dětí a jejich zákonných zástupců ve školní výdejně a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

1.1 Žáci  jsou povinni

 1. dodržovat vnitřní řád školní výdejny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 2. plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 3. informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování
 4. v případě potřeby se může zákonný zástupce v oblasti školního stravování obrátit na zaměstnance školy
  • Žák se ve školní jídelně - výdejně chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.
  • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen. Udržuje prostory školní jídelny - výdejny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
  • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
  • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu ve školní výdejně. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní jídelny - výdejny, hlásí bez zbytečného odkladu.
  • Žák nenosí do školní jídelny – výdejny věci, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
  • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům jídelny - výdejny se vždy považují za závažné zavinění. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen.
 1. Provozní režim školní výdejny je stanoven směrnicí č. 5 z roku 2016.

  

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Dohledy ve školní výdejně stanovuje ředitelka školy. Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci dle připraveného rozpisu. Dohled ručí za:

 1. a) pořádek a klid ve všech prostorách výdejny včetně toalet

sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

dbá na bezpečnost stravujících se žáků

dojde-li k potřísnění podlahy, závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu

zamezí vstupu osob, které se ve výdejně nestravují

k obědu si sedá až poté, kdy žádná žák nestojí u okénka a ve výdejně jsou pouze žáci školní družiny pod dohledem vychovatelky

3.2  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí.

 1. 3 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 2. 4. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků

4.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

 V Moravské Třebové dne 1. 9. 2015              Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy