...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > ŠPP

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

 

Personální složení ŠPP:

 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková  

 

vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně

 

konzultační hodiny:               úterý:                 14:30 - 15:30   (pracoviště Čs. armády)     

                                              středa:               7:00 - 7:45       (pracoviště Čs. armády) 

                                              čtvrtek:               13:30 - 15:00   (pracoviště Kostelní nám.) 

                                              po předchozí domluvě i jiný termín

 

kontakt:                                 alice.medrikova@zskrizovatka.cz

 

 

 Mgr. Eva Pallová

 

metodička prevence   

 

konzultační hodiny:               pondělí:                14:30 - 15:30 (pracoviště Kostelní nám.)                      

                                              po předchozí domluvě i jiný termín

 

kontakt:                                 epallova@3zsmt.cz

 

 

Mgr. Veronika Fečová

 

metodička prevence pro pracoviště Čs. armády

 

konzultační hodiny:               pondělí:                14:00 - 15:00 (pracoviště Čs. armády)                  

                                              po předchozí domluvě i jiný termín

 

kontakt:                                 veronika.fecova@zskrizovatka.cz

 

 

Mgr. Zdenka Šafaříková

 

kariérová poradkyně a ředitelka školy

 

konzultační hodiny:               středa:                 10:00 - 11:00 (pracoviště Kostelní nám.)        

                                              čtvrtek:                14:00 - 15:00 (pracoviště Čs. armády)        

                                              po předchozí domluvě i jiný termín

 

kontakt:                                 zdenka.safarikova@zskrizovatka.cz

 

 

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Zajištění péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. Řešení problémů spojených se školní docházkou zahrnujících neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví
 4. Profesní orientace žáků – kariérové poradenství
 5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování
 6. Podpora práce asistentek pedagoga a spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga

 

Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy
 2. Metodická podpora asistentek pedagoga a udržení efektivní vzájemné spolupráce mezi asistentkami pedagoga a pedagogy
 3. Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem
 4. Sjednocení služeb poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu
 5. Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání
 6. Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol v letech 2020 a 2021 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).
 • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.
 • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.
 • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.
 • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.
 • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.
 • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.
 • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.