...vzdělává děti již 70 let

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > ŠPP

Etický kodex pracovníků ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).

 

 • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

 

 • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.

 

 • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.

.

 • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.

 

 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.

 

 • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.

 

 • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.

 

 • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

 

Školní poradenské pracoviště zahájilo již čtvrtý rok své činnosti. V letošním školním roce došlo ke změně v personálním složení. Mgr. et Bc. Lenku Šauerovou nahrazuje ve funkci Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy.

 

 

Personální složení ŠPP:

 

Mgr. Bc. Alice Medříková  

 

vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně

konzultační hodiny                pondělí:          7.00 – 7.45

                                               čtvrtek:           13.30 – 15.00

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   medrikova@zskrizovatka.cz

 

 

                                   

Mgr. Veronika Fečová

 

metodička prevence   

konzultační hodiny                úterý:               7.30 – 8.00

                                               středa:             14.00 – 15.00

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   fecova@zskrizovatka.cz

 

 

                                   

Mgr. Zdenka Šafaříková

 

kariérová poradkyně a ředitelka školy

konzultační hodiny:               středa:             13.30 – 14.30

                                               po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt                                   safarikova@zskrizovatka.cz

 

 

 

 

  

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. Problémy spojené se školní docházkou zahrnující neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví
 4. Profesní orientace žáků – kariérové poradenství
 5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování
 6. Zlepšení podmínek asistentek pedagoga a zkvalitnění spolupráce učitel – asistent pedagoga

 

    Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy
 2. Metodická podpora asistentek pedagoga a zlepšení vzájemné spolupráce mezi asistentkami pedagoga a pedagogy
 3. Zlepšení péče o žáky ohrožených školním neprospěchem – využití projektu Šablony II.
 4. DVPP asistentek pedagoga
 5. Udržet vysokou úroveň vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.