Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rodič > Zápis do přípravné třídy

 

Opatření k zápisům do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 přijímá škola následující opatření k organizaci zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat           od 1. 4. 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

  1. doručení přihlášky do školy pokud možno bez Vaší osobní přítomnosti ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace poštou nebo osobně do školy. Na vyžádání je možné tiskopis zaslat poštou na adresu Vašeho bydliště.

 

datová schránka školy: bu59fxs

emailem: pouze s platným elektronickým podpisem na adresu: safarikova@zskrizovatka.cz, nelze odeslat běžným emailem.

poštou: od 1. 4. 2020  na adresu školy – Základní škola, Čs. armády 179, 571 01 Moravská Třebová - pozor v současné době pošta nedoručuje doporučené zásilky.

osobně: v ředitelně nebo v kanceláři školy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na konkrétní den a hodinu. Kontakty: safarikova@zskrizovatka.cz, tel: 737 914 789

  1. příjem žádostí je možný od 1. 4. 2020.
  2. přihláška je k dispozici na webových stránkách školy.
  3. k přihlášce je třeba přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení, u dětí s odkladem povinné školní docházky také rozhodnutí o odkladu.
  4. zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování dítěte.

 

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

                                                                                                                                         Zdena Šafaříková, ředitelka školy                                                                       

pdf.png Žádost o zařazení do přípravné třídy    word.png Žádost o zařazení do přípravné třídy

 

Přípravná třídadeti.jpg

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Povinná předškolní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne od 1. 4. 2020.

Učitelkou v přípravné třídě je Mgr. Eva Izáková.

 

Cíle vzdělávání v přípravné třídě

Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

 

 

 

 zak.jpg

DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:

Děti se ráno scházejí do 8:00 hodin. Vyučování začíná společným přivítáním na koberci v kruhu. V prvním bloku výuky pracujeme stále na koberci, povídáme si o tématu týdne – z oblastí přírody, společnosti apod., nejméně jednou týdně si hrajeme s písmenky a slovy, získáváme také předpočetní dovednosti, blok vždy zakončujeme krátkým protáhnutím.

Přichází čas svačiny a čištění zoubků. Ve druhém bloku děti pracují v lavicích – plní úkoly v pracovních listech, modelují, kreslí, lepí… Poté následuje velká přestávka, to je čas na kamarády a hry.

Po velké přestávce chodíme na vycházky, hřiště nebo do tělocvičny. Po návratu ze sportovních aktivit ještě zpíváme, trénujeme oči, ruce, hrajeme stolní hry a uděláme si i čas na čtenou pohádku. Vyučování končí v 11:40 hodin.

Jednou týdně mají děti půlenou hodinu, kterou věnujeme především logopedii, nácviku problematických dovedností a didaktickým hrám. Vždy v úterý a ve čtvrtek mají děti domácí úkol, ve kterém si procvičují to, co se ve škole naučily.

 

Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?

činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

Kde je přípravná třída umístěna?

Přípravná třída je umístěna samostatně v přízemí školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do prvního ročníku základní školy proběhne bez problémů.          

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?

Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 16,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,00 hodin.

Jaká je výše školného?

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní výdejně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme: 

-          telefonní čísla: 461 316 664, 737 914 789

-          email: zskrizovatka@gmail.com, safarikova@zskrizovatka.cz

 

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179