Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis do první třídy

Zápis do první třídy


Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací v souladu se změnami školského zákona. Zápis dětí k povinné školní resp. předškolní docházce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do 1 třídy 2018

Datum konání: 5. 4. 2018

Zápis 2018

Více

Publikováno 9. 3. 2018 14:34


Naše škola:

Základní škola Čs. armády je úplná, plně organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem a přípravnou třídou. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola.

Od školního roku 2016/2017 jsou do výuky postupně zaváděny prvky alternativního školství – Daltonského plánu. Bližší informace o základních principech této alternativy jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Další novinkou je uplatňování metody diferencované výuky, a to jak u žáků prvního, tak i druhého stupně. S touto metodou se mohou rodiče také blíže seznámit na webu naší školy.

Zápis do prvních tříd se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13:30 do 16 hodin ve škole.

Třídní učitelkou 1. třídy ve školním roce 2018/2019 bude Mgr. Iveta Komárková.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2018:

 • dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2018 – zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží doporučující vyjádření ŠPZ + ODBORNÉHO (DĚTSKÉHO) LÉKAŘE

Organizace zápisu:

 • zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
 • zápis je rozdělen na formální část a motivační část
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy
 • motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých dle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 25. června 2018 od 15.00 hodin ve škole.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Moravské Třebové) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Co by měly děti před nástupem do školy zvládat:

Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška”. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde uvádíme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své předškoláčky specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet předmětů k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Sebeobsluha (oblékání, obouvání, základní hygienické návyky)

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179